Kirchspiel Rarfin 1655

Natztow

Besitzer 1655: Claus von Wopersnow, Jochim von Wopersnow, Jochim Jürgen von Wopersnow

Bauern: Michel Paul, Frantz Bartz, Jürgen Köppen, Michell Ritzell

Kossäten: Chim Blisse, Hans Müller, Hans Krüger

Podewils

Besitzer 1655: Ewald von Podewils

Bauern: Schulze Jochim Gudtknecht, Hanß Juneke, Daniel Erdtmann

Kossäten: Hintzke, Schmidt, Flaschke, Junecke